Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

V-4 Laboratorij za pripremu podloga i sterilizaciju Ispis E-mail
Autor Administrator   

Djelatnost laboratorija sastoji se u pripremi mikrobioloških hranjivih podloga za potrebe ostalih laboratorija VZV-a. U sklopu laboratorija obavlja se pranje i sterilizacija laboratorijskog posuđa, opreme i pribora, pohrana podloga, dodataka, reagenasa i sojeva, kontrola podloga te uklanjanje i zbrinjavanje otpadnog biološkog i patogenog materijala. Svi postupci su dokumentirani i vode se obrasci po propisanim procedurama.

Laboratorij je aktivno uključen u sustav upravljanja kvalitetom. Jednom godišnje provodi se Unutarnja neovisna ocjena i ocjenjivanje od strane Hrvatske akreditacijske agencije.

U laboratoriju je zaposleno 6 djelatnika i to 1 doktor veterinarske medicine, 1 diplomirani inženjer prehrambene tehnologije i 4 pomoćna djelatnika.

Tijekom 2007. godine laboratorij je u potpunosti adaptiran i opremljen novom opremom. Posebno se vodila briga da se izbjegnu križanja čistih i nečistih puteva i da postoji slijed od ulaska prljavog materijala i suđa, pa do izlaska čistog.

Laboratorij nema komercijalnu funkciju i nema doticaja s kupcima, budući da predstavlja servis drugim laboratorijima VZV-a.

 

Djelatnici laboratorija:

Mirta Vukičević, dr. med. vet., stručna suradnica, voditeljica laboratorija
Katarina Komljen, dipl. ing. , stručna suradnica, zamjenica voditeljice  laboratorija
Tomislav Štrangar, tehnički suradnik u laboratoriju
Jasna Perlić, djelatnica na pranju laboratorijskog suđa u laboratoriju
Ivana Miljanić, djelatnica na pranju laboratorijskog suđa u laboratoriju