Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Stručno dijagnostička djelatnost Ispis E-mail
Autor Administrator   

Stručno-dijagnostičko-analitička djelatnost:

sudjelovanje u programima zdravstvene zaštite životinja;

 • praćenje i proučavanje epizootiološkog stanja zaraznih, nametničkih i drugih bolesti životinja, razrađivanje metoda i predlaganje mjera za njihovo suzbijanje;
 • obavljanje laboratorijske i terenske dijagnostike zaraznih, nametničkih i drugih bolesti životnja;
 • kontroliranje imunitetskog stanja životinja;
 • dijagnostička ispitivanja životinja i laboratorijske pretrage materijala animalnog podrijetla prije klanja, životinja u tuzemnom prometu, za izvoz i iz uvoza (karantena);
 • nadzor lijekova za upotrebu u veterini;
 • ispitivanje zdravstvene ispravnosti i kakvoće namirnica;
 • pružanje stručne pomoći u svezi inspekcije životinja i inspekcije živežnih namirnica;
 • ispitivanje čistoće postrojenja, namještaja, opreme, pribora i ruku radnika u proizvodnji namirnica;
 • ispitivanje zdravstvene ispravnosti i kakvoće stočne hrane, sirovina i dodataka za njezinu proizvodnju;
 • pružanje stručne pomoći tvornicama stočne hrane u svezi izrade receptura, tehnologije, kontrole i ispravnosti stočne hrane;
 • ispitivanje higijenske ispravnosti proizvoda od peradi;
 • provjera rezultata laboratorijskih ispitivanja, testova i metoda;
 • toksikološka ispitivanja, pretrage rezidua, radioaktivnih tvari i drugih biološki aktivnih tvari;
 • pretraživanje zraka, zemljišta, otpadnih voda i otpadne animalne tvari u svezi zaštite okoliša;
 • tehničko ispitivanje i analiza;
 • planiranje, predlaganje i provođenje mjera deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije radi sprečavanja širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
 • istraživanje i kontrola proizvodnih uvjeta u nastambama za životinje sa higijenskog, tehnološkog, ekološkog i etiološkog gledišta te predlaganje mjera za njihovo poboljšanje;
 • istraživanje proizvodnih sposobnosti životinja sa zdravstvenog, tehnološkog, hranidbenog i ekonomskog gledišta te predlaganje mjera za njihovo unapređenje;
 • ispitivanje sjemena za umjetno osjemenjivanje i embrija na zdravstvenu ispravnost i kakvoću;
 • pružanje stručne pomoći veterinarskim i drugim organizacijama iz djelokruga svoga rada;
 • liječenje životinja, kirurški i drugi medicinski zahvati na životinjama;
 • izrada idejno-tehnoloških projekata i investicijske dokumentacije za izgradnju i adaptaciju farmi, nastambi za perad i valionica;
 • skupljanje, obrada i interpretacija podataka o zdravlju i proizvodnosti životinja te informiranje državnih organa, proizvođača, udruženja i komora;
 • sudjelovanje u nadzoru laboratorijske dijagnostike i analitike u srodnim laboratorijima;
 • prenošenje znanstvenih dostignuća u praksu;
 • proučavanje mjera zdravstvene zaštite životinja u elementarnim nepogodama i izvanrednim prilikama i razrađivanje metoda i načina provođenja tih mjera;
 • suradnja sa srodnim znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i svijetu;
 • sudjelovanje u školovanju djelatnika u veterinarstvu, stočarstvu, ribarstvu i biotehnologiji;
 • izdavanje javnih isprava u području djelatnosti na temelju ovlaštenja iz zakona i propisa;
 • obavljanje i drugih poslova za koje su osposobljeni i ovlašteni od srodnih i zainteresiranih državnih organa.

Djelatnosti iz ove točke Institut obavlja po ovlaštenju nadležnih državnih organa za potrebe službi od javnog interesa, pravnih i fizičkih osoba koje se bave proizvodnjom i prometom životinja, njihovih proizvoda, lijekova i hrane za životinje.