Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Natječaji
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Srijeda, 15 Rujan 2021 08:52

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, objavljuje

NATJEČAJ
za izbor na radno mjesto i to:

- viši stručni savjetnik/ca u Općem odjelu Hrvatskog veterinarskog instituta – na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.

Pristupnici na natječaj, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti ili područja biomedicine i zdravstva;
- izvrsno poznavanje engleskog jezika te poželjno poznavanje još jednog svjetskog jezika;
- iskustvo u trajanju od najmanje tri godine na poslovima prijava i vođenja evidencije nacionalnih i međunarodnih znanstveno istraživačkih i kompetitivnih projekata;
- iskustvo u trajanju od najmanje tri godine na poslovima izrade izvještaja te poslovanja sa dokumentima i njihovim arhiviranjem;
- informatička pismenost – rad sa programima iz Office paketa, organizacija i vođenje video sastanaka, upisi podataka na internetsku stranicu Instituta i sl.;
- želja za daljnjim usavršavanjem u poslovima vezanim za pripremu i vođenje evidencije znanstveno istraživačkih projekata;
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine;
- vozačka dozvola B kategorije.

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
-    životopis,
-    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
-    dokaz o završenom sveučilišnom diplomskom studiju (preslik diplome),
-    dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a),
-    potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje (potvrda poslodavca, ugovor o radu i sl.)
-    presliku vozačke dozvole,
-    dokaz o znanju stranog jezika.

Ako pristupnik ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti ispravu iz koje je razvidno to pravo, pri čemu se napominje da takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Podnositelji prijave na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Hrvatski veterinarski institut, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke  u svrhu natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.


Hrvatski veterinarski institut Zagreb