Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Natječaji
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Srijeda, 16 Lipanj 2021 05:52

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, objavljuje

NATJEČAJ
za izbor na radno mjesto i to:

Za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto – asistent -  1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od 48 mjeseci u Laboratoriju za serološku dijagnostiku virusnih bolesti za rad na Uspostavnom istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost UIP-2017-05-8580 „Rotavirusi u ekosustavu Republike Hrvatske: molekularna epidemiologija i zoonotski potencijal“ Reco.

Pristupnici na natječaj, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa i uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:

Obvezni uvjeti:
-    Završen integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine – doktor/doktorica veterinarske medicine
-    Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni kriteriji:
-    Dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad.
-    Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu (popis do sada objavljenih radova i sudjelovanja na znanstvenim konferencijama)
-    Studijski boravak ili stručna praksa u inozemstvu
-    Računalna pismenost na naprednom nivou (statistička i grafička obrada podataka)
-    Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
-    Vozačka dozvola B kategorije
-    Motiviranost za rad u području virologije

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
-    životopis,
-    domovnicu,
-    dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju,
-    presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
-    presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija,
-    presliku vozačke dozvole,
-    dokaz o znanju stranog jezika,
-    motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku u kojem pristupnik/pristupnica treba opisati osobni interes za područje istraživanja projekta te razloge zbog kojih predstavlja dobrog kandidata/kandidatkinju za rad na ovom radnom mjestu.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se uz probni rad od 6 mjeseci.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

Ažurirano: Srijeda, 16 Lipanj 2021 05:53
 
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Srijeda, 02 Lipanj 2021 12:55

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, na temelju Odluke Znanstvenog vijeća Instituta, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor na radna mjesta i to:

1. za izbor na znanstveno radno mjesto – viši znanstveni suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje veterinarska medicina – mjesto rada Zagreb, Laboratorij za mikrobiologiju hrane za životinje Odjela za veterinarsko javno zdravstvo – 1 izvršitelj/ica;
2. za izbor na znanstveno radno mjesto – viši znanstveni suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje veterinarska medicina – mjesto rada Križevci, Laboratorij za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje VZ Križevci – 1 izvršitelj/ica;
3. za izbor na stručno radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti – mjesto rada Zagreb, Laboratorij za određivanje rezidua Odjela za veterinarsko javno zdravstvo – 1 izvršitelj/ica.

Pristupnici na natječaj pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- uvjete propisane Pravilnikom o postupku i uvjetima izbora na znanstvena i suradnička radna mjesta

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
Točka 1. i 2. - životopis, domovnicu, dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju, dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti, dokaz o izvršenom izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za točku 1., popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova, te dokaze o ispunjavanju uvjeta sukladno Pravilniku o postupku i uvjetima izbora na znanstvena i suradnička radna mjesta.
Točka 3. – životopis, domovnicu, dokaz o završenom sveučilišnom diplomskom studiju, odnosno preddiplomskom i diplomskom sveučilišni studij prehrambenog inženjerstva, popis radova, uvjete propisane člankom 63. Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

 
Obavijest o odabiru PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Četvrtak, 12 Studeni 2020 11:17

Ažurirano: Četvrtak, 12 Studeni 2020 11:52