Baza podataka Ispis E-mail
Autor Administrator   

EVIDENCIJA O ZAPOSLENICIMA

 

Sukladno članku 5. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17, 98/19) i članka 3. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Narodne novine br. 73/17), Hrvatski veterinarski institut vodi evidenciju o zaposlenicima Hrvatskog veterinarskog instituta.

 

Evidencija o zaposlenicima vodi se u elektronskom obliku i obavezno sadrži slijedeće podatke:

- ime i prezime,

- osobni identifikacijski broj,

- spol,

- dan, mjesec i godinu rođenja,

- državljanstvo,

- prebivalište, odnosno boravište,

- dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada, ako ih je strani radnik obvezan   imati,

- stručno obrazovanje te posebne ispite i tečajeve koji su uvjet za obavljanje posla (uključujući licence, certifikate i slično),

- datum početka rada,

- naznaku radi li se o ugovoru iz članka 61. stavka 3. i članka 62. stavka 3. Zakona o radu te broj radnih sati koje će radnik raditi temeljem takvog ugovora, kao i suglasnost poslodavca kod kojeg radnik radi u punom radnom vremenu ili poslodavaca kod kojih radnik u nepunom radnom vremenu radi četrdeset sati tjedno,

- trajanje rada u inozemstvu, država i mjesto rada, u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo,

- trajanje privremenog ustupanja radnika u povezano društvo, sjedište i mjesto rada ustupljenog radnika te država poslovnog nastana povezanog društva, u slučaju ustupanja u inozemstvo,

- naznaku radi li se o poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i kako,

- mjesto rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima,

- ugovoreno tjedno radno vrijeme, određeno puno radno vrijeme, odnosno propisano skraćeno radno vrijeme u satima,

- vrijeme mirovanja radnog odnosa, neplaćenog dopusta, rodiljnih i roditeljskih dopusta ili korištenja drugih prava u skladu s posebnim propisom,

- datum prestanka radnog odnosa,

- razlog prestanka radnog odnosa.

 

Evidencija o zaposlenicima s obzirom na njezin sadržaj predstavlja zbirku osobnih podataka i kao takva nije javno dostupna, odnosno pristup podacima sadržanim u Evidenciji o zaposlenicima je ograničen i podacima se pristupa sukladno propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

Zaposlenici imaju pravo pristupa svim podacima koji se odnose isključivo na njih.

Ostale zainteresirane fizičke i pravne osobe imaju pravo pristupa informacijama, sukladno pozitivnim propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka.

Zainteresirane fizičke i pravne osobe pravo pristupa informacijama sadržanim u Evidenciji o zaposlenicima ostvaruju putem zahtjeva telefonom, pisanim putem ili elektroničkim putem.

 

 

EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU

 

Sukladno članku 5. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17, 98/19) i članka 8. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Narodne novine br. 73/17), Hrvatski veterinarski institut vodi evidenciju o zaposlenicima Hrvatskog veterinarskog instituta.

 

Evidencija o radnom vremenu vodi se u pisanom/elektronskom obliku i obavezno sadrži slijedeće podatke:

- ime i prezime radnika,

- datum u mjesecu,

- početak rada,

- završetak rada,

- vrijeme i sate zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran,

- ukupno dnevno radno vrijeme,

- sate terenskog rada,

- sate pripravnosti,

- vrijeme nenazočnosti na radu:

– sate korištenja odmora (dnevnog, tjednog i godišnjeg),

– neradne dane i blagdane utvrđene posebnim propisom,

– sate spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad,

– sate plaćenih dopusta,

– sate nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena po zahtjevu radnika,

– sate nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik svojom krivnjom ne obavlja ugovorene poslove,

– sate provedene u štrajku,

– sate isključenja s rada (lockout)

- te posebne podatke o radnom vremenu od kojih ovisi ostvarenje pojedinih prava iz

radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom.

 

Evidencija o radnom vremenu, s obzirom na njezin sadržaj, predstavlja zbirku osobnih podataka i kao takva nije javno dostupna, odnosno pristup podacima sadržanim u Evidenciji o radnom vremenu je ograničen i podacima se pristupa sukladno propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

Zaposlenici imaju pravo pristupa svim podacima koji se odnose isključivo na njih.

Ostale zainteresirane fizičke i pravne osobe imaju pravo pristupa informacijama, sukladno pozitivnim propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka.

Zainteresirane fizičke i pravne osobe pravo pristupa informacijama sadržanim u Evidenciji o radnom vremenu ostvaruju putem zahtjeva telefonom, pisanim putem ili elektroničkim putem.

 

 

ASSET LISTA HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA

asset lista HVI-a