Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

V-3 Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue Ispis E-mail
Autor Administrator   

V-3 Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue

U Laboratoriju za analitičku kemiju i rezidue provodi se široki spektar fizikalno-kemijskih analiza u hrani i vodi s ciljem utvrđivanja kakvoće istih.

Laboratorij je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, te posjeduje sva potrebna ovlaštenja Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, te Ministarstva zdravlja.

 

U laboratoriju je trenutno akreditirano devet metoda:

1. Kakvoća vode - Određivanje pH vrijednosti, HRN EN ISO 10523:2012;
2. Kakvoća vode – Određivanje električne vodljivosti, HRN EN 27888:2008;
3. Kakvoća vode – Određivanje permanganatnog indeksa, HRN EN ISO 8467:2001;
4. Kakvoća vode – Određivanje klorida (Mohrova metoda), HRN ISO 9297:1998;
5. Kakvoća vode – Određivanje kemijske potrošnje kisika, HRN ISO 6060:2003;
6. Stočna hrana - Određivanje pepela, HRN ISO 5984:2004;
7. Stočna hrana - Određivanje vode i udjela drugih hlapljivih tvari, HRN ISO 6496:2001;
8. Stočna hrana  - Određivanje udjela masti, HRN ISO 6492:2001;
9. Stočna hrana - Određivanje količine sirovih proteina, HRN EN ISO 5983-2:2010.

 

Svake godine planiramo proširenje područja akreditacije za metode za koje su posebno zainteresirani naši kupci.

U Laboratoriju za analitičku kemiju i rezidue provode se fizikalno-kemijska ispitivanja u

  • namirnicama biljnog i životinjskog podrijetla;
  • medu;
  • hrani za životinje i sirovinama;
  • vodi za piće;
  • otpadnoj vodi.

Kod ispitivanja namirnica najčešće se određuju: vlaga, aktivitet vode, sirovi proteini, masti, pepeo, kolagen, nitriti, polifosfati, ugljikohidrati, kiselinski stupanj, mliječna mast, laktoza i dr.

U medu se provode analize određivanja: vode, električne vodljivosti, mineralnih tvari, netopivog dijela, ukupne kiselost, reducirajućih šećera, saharoze, dijastaze, hidroksimetilfurfurola.

Prilikom ispitivanja hrane za životinje uz osnovne parametare (vlaga, sirovi proteini, masti, pepeo, vlaknina) određuje se kalcij, fosfor, natrij klorid, mikotoksini (aflatoxin, DON, zearalenon i dr.), octena, maslačna i mliječna kiselina u silaži i dr.

U vodi za piće najčešće se određuje: pH, elektrovodljivost, boja, mutnoća, temperatura, rezidualni klor, kloridi, utrošak KMnO4, amonij, nitriti, nitrati, željezo i dr.

U otpadnoj vodi najčešći paremetri koji se određuju su: pH, temperatura, BPK5, KPK, suspendirana tvar, ukupna ulja i masti, mineralna ulja, deterđenti anionski i kationski, taložive tvari, ukupni dušik, ukupni fosfor, sulfati i dr.

U dogovoru s kupcem naših usluga, a ovisno o njegovim potrebama i zahtjevima laboratorij može obaviti i druge pretrage.

Laboratorij daje i tumačenje razultata u analitičkom izvješću obzirom za važeće Pravilnike i deklaracije.

Tijekom 2006. godine laboratorij je uselio u nove, adaptirane prostore, koji su napravljeni po svim standardima struke, te je opremljen suvremenom laboratorijskom opremom.

U laboratoriju je zaposleno pet djelatnika od čega tri diplomirana inženjera prehrambene tehnologije i dva tehnička suradnika.

Djelatnici laboratorija:

Štefica Grgić, dipl. ing., stručna suradnica, voditeljica laboratorija
Anastazija Konjarević, dipl. ing., stručna suradnica, zamjenica voditeljice laboratorija
Katarina Komljen dipl. ing., stručna suradnica u laboratoriju
Ljerka Janović, tehnički suradnik u laboratoriju
Josip Mareljić, tehnički suradnik u laboratoriju