Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

V-2 Laboratorij za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje Ispis E-mail
Autor Administrator   

Laboratorij obavlja mikrobiološke analize hrane za ljude i životinje, vode za piće (vodovodna voda, bunari, voda u ambalaži) te vrši kontrolu mikrobiološke čistoće objekata pod sanitarnim i veterinarskim nadzorom kao i kontrolu trupova na liniji klanja.

Navedene analize obavljaju se sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske:

  1. Analiza hrane za ljude i životinje (Uredba Komisije (EZ) br. 2073/2005 (od 15. studenoga 2005), Pravilnik o kakvoći stočne hrane (NN 26/98), Vodič za mikrobiološke kriterije za hranu, 3. izmijenjeno izdanje, ožujak 2011);
  2. Analiza vode za piće (Pravilnik o paramterima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, NN 141/13);
  3. Kontrola mikrobiološke čistoće objekta i trupova na liniji klanja (Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom NN RH (137/09) Pravilnik o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje NN(30/10, 38/12)).

Laboratorij je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 te posjeduje sva potrebna ovlaštenja Ministarstva poljoprivrede te Ministarstva zdravlja.

Laboratorij trenutno ima 9 akreditiranih metoda i to:

HRANA ZA LJUDE I HRANA ZA ŽIVOTINJE:

1. Mikrobiologija hrane i stočne hrane - Horizontalna metoda za otkrivanje Salmonella spp. - HRN EN ISO 6579:2003/ Ispr. 1:2008.
2. Mikrobiologija hrane i stočne hrane - Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti i određivanje broje Listeria monocytogenes -1. dio: Metoda dokazivanja – HRN EN ISO11290-1:1999/A1:2008.
3. Mikrobiologija hrane i stočne hrane -- Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti i određivanje broja stanica L. monocytogenes -- 2. dio: Metoda brojenja - HRN EN ISO11290-2:1999/A1:2008.
4. Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti i brojenje Enterobacteriaceae- 2. dio: Metoda određivanja broja kolonija – ISO 21528-2:2004.
5. Horizontalna metoda za brojenje mikroorganizama -- Tehnika brojenja kolonija na 30 °C - HRN EN ISO 4833.
6. Mikrobiologija hrane i stočne hrane-Metoda brojenja beta-glucuronidasa pozitivne Escherichia coli – 2.dio: Brojenje kolonija pri 44 °C - HRN ISO 16649-2:2001

VODA ZA PIĆE:

1. Detekcija i brojenje Escherichia coli i koliformnih bakterija – 1. dio: Metoda membranske filtracije - HRN EN ISO 9308-1:2000/Ispr. 1:2008
2. Detekcija i brojenje crijevnih enterokoka - 2. dio: Metoda membranske filtracije - HRN EN ISO 7899-2:2000
3. Kakvoća vode - Brojenje uzgojenih mikroorganizama – Broj kolonija nacjepljivanjem na hranjivi agar - HRN EN ISO 6222:2000

Politika kvalitete laboratorija je tendencija stalnom poboljšanju usluga kupcima te potreba da se metode pretraživanja razvijaju i prilagođavaju s ciljem poboljšanja poslovanja i kvaliteta rada. Iz toga razloga laboratorij je u kontinuiranom procesu proširivanja akreditiranog područja. U tijeku je proširenje za još jednu metodu:

- Detekcija i brojenje Pseudomonas aeruginosa : Metoda membranske filtracije - HRN EN ISO 16266:2008.

Osim navedenih djelatnosti Laboratorij obavlja:

- peludne analize meda (Pravilnik o kakvoći uniflornog meda NN (122/09);
- određivanje ukupnog broja mikroorganizama u stajskom uzorku mlijeka (Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji NN(110/10)).

Početkom 2006. godine laboratorij je uselio u potpuno nove, adaptirane prostore, koji su rađeni po svim EU standardima za mikrobiološke laboratorije. Velika pažnja u radu posvećuje se okolišnim uvjetima pa laboratorij posjeduje uređaj za filtraciju zraka koji iz laboratorija izbacuje postojeći zrak, a u njega ubacuje svježi preko odgovarajućih filtera. Jednako tako prostor u laboratoriju se sterilizira pomoću UV lampi. Tijekom 2011. godine realizacijom projekta Svjetske banke laboratorij je osuvremenio opremu (zamjena dotrajale opreme te nabava novih uređaja za biokemijsku identifikaciju bakterija VITEK2 COMPACT).

U laboratoriju su zaposlena tri djelatnika visoke stručne spreme (dva doktora veterinarske medicine i jedan dipl. ing. prehrambene tehnologije) i tri tehničara.

 

Djelatnici laboratorija:

Hrvoje Krajina, dr. med. vet., stručni suradnik, voditelj laboratorija
dr. sc. Irena Perković, dipl. ing., poslije doktorantica, zamjenica voditelja laboratorija
Mirta Vukičević, dr. med. vet., stručna suradnica u laboratoriju
Ivan Knežević, tehnički suradnik u laboratoriju
Jurica Lesandrić, tehnički suradnik u laboratoriju
Sanda Breški, tehnički suradnik u laboratoriju