S-1 Laboratorij za dijagnostiku Ispis E-mail
Autor Administrator   

Laboratorij obavlja dijagnostiku zaraznih i nametničkih bolesti domaćih životinja pri čemu se najveći broj uzoraka zaprima i obrađuje temeljem Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju za tekuću godinu.  

Najvažnije primjenjene dijagnostičke metode

 • Imunoenzimni test za dijagnostiku enzootske leukoze goveda
 • Imunoenzimni test za dijagnostiku bolesti plavog jezika
 • Serum neutralizacijski test za bolest plavog jezika (BPJ)
 • Imunoenzimni test za dijagnostiku bruceloze ovaca (B.ovis)
 • Inhibicija hemaglutinacije (određivanje titra imunosti na Newcastle bolest)
 • Rose-Bengal test za brucelozu goveda, svinja, ovaca i koza
 • Izravna imunofluorescencija za etiološku dijagnostiku bjesnoće
 • Neizravna imunofluorescencija za dijagnostiku lišmanioze pasa
 • Izravna imunofluorescencija za dijagnostiku giardioze i kriptosporidioze
 • Patološko-anatomske pretrage
 • Opća bakteriološka pretraga
 • Mikološka kulturelna pretraga i pretraga na dermatofite
 • Opća mikrobiološka pretraga sekreta mliječne žljezde
 • Bacillus anthracis – bakteriološka identifikacija
 • Izdvajanje pokretljivih Salmonella spp.
 • Izdvajanje i identifikacija Listeria spp.
 • RT – PCR za dokaz RNA virusa bolesti plavog jezika
 • Dijagnostika bolesti pčela (nozemoza, varooza i američka gnjiloća)


Kao posebnost Laboratorija izdvajamo serološku dijagnostiku bolesti plavog jezika metodom imunoenzimskog testa i serum neutralizacijskog testa, dokaz RNA virusa BPJ molekularnom metodom reverzne transkripcije – lančanom reakcijom polimeraze, te izdvajanje virusa BPJ na kulturama stanica. Laboratorij je rješenjem Ministarstva poljoprivrede ovlašten kao referentni laboratorij za bolest plavog jezika.
Također Laboratorij obavlje brojene pretrage uzoraka za malu praksu (psi, mačke itd) kao što su:
Opća bakteriološka pretraga + antibiogram (za obriske oka, zvukovoda, kože, nosa, usne šupljine, uzorke izmeta , mokraće i sl.)
Mikološka pretrage  (obrisci, strugotine kože i sl.).  
Parazitološka pretraga izmeta na razvojne oblike endoparazita metodom sedimentacije i flotacije.  
Mikroskopska pretraga obojenih razmazaka krvi na Babesia spp.
Serološka dijagnostika lišmanioza pasa metodom indirektne imunofluorescencije i parazitološka pretraga obojenih razmazaka punktata limfnih čvorova, bioptata kože i koštane srži.
Parazitološka dijagnostika giardioze i kriptosporidioze u pasa i preživača - metodom indirektne imunofluorescencije na uzorcima izmeta.
Dirofilarioza  - otkrivanje mikrofilarija u koncentriranom uzorku krvi – modificirana metoda po Knottu)


Akreditacija


Laboratorij je akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025 za sljedeće metode:
- Izdvajanje Salmonella spp. horizontalnom metodom (metoda ispitivanja HRN EN ISO
6579:2002);
- Imunoenzimski test za serološku dijagnostiku bolesti plavog jezika (metoda ispitivanja OIE
Manual of diagnostics tests and vaccines for terrestrial animals. 7th ed. 2012, chapter   
2.1.3. Bluetongue).
- Dokazivanje specifičnih protutijela za brucelozu ovaca i koza, goveda i svinja, (metoda
ispitivanja Rose Bengal Test, OIE Manual of diagnostics tests and vaccines for
terrestrial animals. OIE online 7th ed. 2012. Chapter 2.7.2. Caprine and ovine
brucellosis, Chapter 2.4.3. Bovine brucellosis,  Chapter 2.8.5. Porcine brucellosis.