S-3 laboratorij za analitičku kemiju i rezidue Ispis E-mail
Autor Administrator   

Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue kroz fizikalno-kemijska ispitivanja hrane i  hrane za životinje,  senzorsku ocjenu suhomesnatih  proizvoda te određivanje veterinarskih lijekova i kontaminanata u tkivima i hrani životinjskog podrijetla sudjeluje u kontroli kvalitete i zdravstvene ispravnosti širokog broja uzoraka.
Djelatnost Laboratorija obuhvaća određivanje:
·    ostataka veterinarskih lijekova:
antihelmintici – avermektini (abamektin, doramektin, emamektin, eprinomektin, ivermektin, moksidektin) metodom tekućinske kromatografije u kombinaciji s fluorescencijskim dokazivanjem
·    ostataka kontaminanata:
a)    kemijski elementi (olovo, kadmij, arsen i živa) metodama atomske apsorpcijske spektrometrije
b)    policiklički aromatski ugljikovodici (PAH) (benzo(a)piren, benzo(a)antracen, krizen i benzo(b)fluoranten) metodom tekućinske kromatografije u kombinaciji s fluorescencijskim dokazivanjem (UHPLC-FLD)
·    biotoksina u dvoljušturnim mekušcima:
a)    topljivih u vodi:

 • ASP (biotoksin koji uzrokuje gubitak pamćenja) metodom tekućinskekromatografije u kombinaciji sa spektrometrijom uz dokazivanje nizom dioda   (HPLC ili UHPLC-DAD)
 • PSP (skupina biotoksina koji uzrokuju paralizu) metodom biopokusa

b)    topljivih u mastima: DSP (skupina biotoksina koji uzrokuju dijareju) metodom biopokusa        

biogenih amina u ribi i proizvodima ribarstva, siru – histamin metodom tekućinske kromatografije u kombinaciji sa spektrometrijom uz dokazivanje nizom dioda (HPLC ili UHPLC-DAD)
zakonski propisanih parametara kvalitete i zdravstvene ispravnosti ribe i ribljih proizvoda, mesa i mesnih proizvoda, mlijeka i mliječnih proizvoda, meda i vodi za piće:

 • voda, pepeli, masti (gravimetrijskim kemijskim metodama)
 • voda (refraktometrijski)
 • aktivitet vode (aW-metrija), koncentracija vodikovih iona (pH-metrija), boja (kolorimetrija), temperatura
 • bjelančevine, ukupni hlapljivi bazni dušik (TVB-N), sol (titracijskim metodama)
 • aditivi (nitriti, polifosfati), hidroksiprolin, kolagen, hidroksimetilfurfural, slobodni klor, amonij, nitrit, nitrat, utrošak KMnO4,   (spektrofotometrijskim metodama)
 • hidroksimetilfurfural (tekućinska kromatografija)
 • električna vodljivost (konduktometrija)


Prema Zakonu o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13), i Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (NN 6/10, 7/11 i 74/13) Laboratorij je ovlašten kao službeni laboratorij prema područjima pretraživanja:

 • Proizvodi ribarstva: biogeni amini, TVB-N
 • Meso i mesni proizvodi:  polifosfati, dušik, hidroksiprolin, voda, pepeo i masti
 • Suhomesnati proizvodi: senzorska ocjena
 • Žive školjke, ježinci, plaštenjaci, puževi: biotoksini (ASP, PSP, DSP)
 • Med: saharoza, voda, amilolitička aktivnost, hidroksimetilfurfural
 • Mišićno tkivo, jetra, bubreg: olovo, kadmij, živa
 • Mišićno tkivo, tkivo jetre, mlijeko, jaja: avermektini


Laboratorij sudjeluje u programima monitoringa propisanim sa Ministarstvom poljoprivrede koji uključuju Državni program monitoringa rezidua, Monitoring plan pretraga i analiza uvoznih pošiljaka, Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša te Monitoring mikrobiološkog ispitivanja.

Područje akreditacije laboratorija sa sedam akreditiranih analitičkih metoda obuhvaća:

 • Meso i mesne proizvode - Određivanje količine dušika (HRN ISO 937:1999 (ISO 937:1978))
 • Meso i mesne proizvode - Određivanje količine hidroksiprolina (HRN ISO 3496:1999 (ISO 3496:1994))
 • Određivanje biogenih amina nastalih raspadom mesa ribe (J. AOAC International 79,1,(1996) 43-49)

 

 • Utvrđivanje koncentracije TVB-N-a u ribama i ribljim proizvodima (Uredbe Komisije (EZ) br. 2074/2005 o utvrđivanju provedbenih mjera za određene proizvode (sa svim izmjenama i dopunama)
 • Određivanje sadržaja domoične kiseline (Amnesic shellfish poison – ASP) u tkivu školjkaša, HPLC metodom ( Quilliam et all, 1995.)
 • Ispitivanje ostataka veterinarskih lijekova i kontaminanata u tkivima i hrani životinjskog podrijetla (HPLC-FLD metoda)
 • Senzorsko ocjenjivanje proizvoda od mesa