Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Centar za peradarstvo - o centru Ispis E-mail
Autor Administrator   

Nagli razvoj peradarstva i njegova ekspanzija u cijelom svijetu pa tako i kod nas, ukazali su na potrebu nazočnosti stručnjaka u proizvodnji kao i na nužnost njihove znanstvene nadgradnje. Oni bi zajedničkim koordiniranim radom trebali osiguravati i razvijati  peradarsku proizvodnju u svim njenim tehnološkim segmentima. To je bio i osnovni razlog osnivanja Centra za peradarstvo koji od početka razvoja peradarske industrije u Hrvatskoj sudjeluje zajedno sa stručnjacima u proizvodnoj praksi na njenom stalnom unapređenju.
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu osnovao je 1961. godine Peradarsku grupu koja je 17. siječnja 1964. godine odlukom Savjeta Veterinarskog fakulteta postaje samostalna jedinica nazvana Centar za peradarstvo. Organizacijski u svom začetku Centar je bio u sastavu ”Instituta za fiziologiju i patologiju animalne proizvodnje” na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s pet stručnjaka, dva laboranta i dva pomoćna službenika te brojnim nastavnicima i suradnicima različitih zavoda Veterinarskog fakulteta. Od 1. siječnja 1977. godine Centar za peradarstvo je sastavni dio Veterinarskog fakulteta i znatno je pojačan stručnjacima i pomoćnim osobljem (ukupno 32 zaposlena). U to vrijeme peradarstvo se kod nas vrlo brzo razvija u čemu stručnjaci Centra imaju veliku ulogu, što zahtijeva stalno povećanje broja djelatnika i uređenje laboratorija. Uvode se nove analitičke metode u laboratorijski rad, a prisutnost stručnjaka Centra u proizvodnoj praksi omogućava stalno poboljšanje tehnologije proizvodnje i ostvarivanje sve boljih proizvodnih rezultata. Takav način rada privukao je u Centar sve relevantne peradarske proizvođače kod nas, što je stvorilo potrebu za prostornim proširenjem i povećanjem broja djelatnika. Tako se s 25-om obljetnicom postojanja, Centar za peradarstvo proširio prostorno, povećao broj djelatnika, nabavljena je nova oprema, usvojene su nove analitičke metode i obrazovani brojni stručnjaci potrebni peradarskoj proizvodnji. Ukupan broj zaposlenih tada je bio 47, od čega su 23 stručnjaka. Rad Centra u to vrijeme bio je organiziran na stručnoj i znanstvenoj razini. Ugovorno povezivanje s peradarskim proizvođačima značilo je konstantno praćenje proizvodnje u svim njenim segmentima što je tražilo često izlaženje na teren jer se proizvodni problemi samo na taj način mogu rješavati. Za potrebe peradarstva, Centar je organizirao usavršavanje stručnjaka iz proizvodnje putem  raznih tečajeva i poslijediplomskog studija, a zbor magistara koji je bio rezultat takvog rada postao je čvrsta osnova prijenosa znanosti u praksu. Upravo takav rad pokrenuo je i usmjerio našu peradarsku proizvodnju i odredio joj vrlo dobru budućnost što se danas dobro vidi jer su meso i jaja peradi glavne namirnice u ljudskoj prehrani.   
Od 1993. Centar za peradarstvo postaje podružnica Hrvatskog veterinarskog instituta i danas je on znanstvena institucija koja u svakom trenutku može odgovoriti potrebama peradarske proizvodnje. Laboratoriji Centra su akreditirani po normi HRN EN ISO/IEC 17025 i za razliku od ostalih dijagnostičkih i analitičkih laboratorija i nadalje imamo savjetodavnu ulogu u hrvatskom peradarstvu te na taj način održavamo bliske kontakte s peradarskim proizvođačima. Ovakav odnos nametnuo je Centru i organizaciju znanstveno-stručnog simpozija „Peradarski dani“ koji se održavaju svake dvije godine i postali su tradicionalni. Centar za peradarstvo se od svog začetka bavi i istraživačkim radom te polaže posebnu pozornost na znanstvenu djelatnost i napredovanje svojih djelatnika te suradnju s drugim znanstvenim institucijama. Trenutno u Centru za peradarstvo je zaposleno osam doktora znanosti i dva magistra.

Predmet poslovanja – djelatnosti Centra:

 • znanstvena, razvojna i primijenjena istraživanja u području veterinarstva i peradarstva, te prenošenje znanstvenih dostignuća u praksu,
 • istraživanja pojava i uzroka širenja zaraznih, nametničkih i drugih bolesti peradi i načina njihova suzbijanja,
 • laboratorijska i terenska dijagnostika zaraznih, nametničkih i drugih bolesti peradi,
 • dijagnostika ispitivanja peradi i laboratorijske pretrage materijala od peradi prije klanja, peradi u tuzemnom prometu, za izvoz i iz uvoza (karantena),
 • ispitivanje zdravstvene ispravnosti proizvoda od peradi,
 • ispitivanje zdravstvene ispravnosti stočne hrane te sirovina i aditiva koje služe za njezinu proizvodnju,
 • ispitivanje higijenske ispravnosti proizvoda od peradi,
 • provjera rezultata laboratorijskih ispitivanja, testova i metoda,
 • istraživanja, razvijanja i uvođenja u upotrebu novih laboratorijskih i kliničkih metoda za dijagnostiku, analitiku, preventivu i terapiju peradi,
 • proizvodnja dijagnostičkih i imunoprofilaktičkih sredstava za perad,
 • istraživanja i kontrola proizvodnih uvjeta u nastambama za perad sa higijenskog, tehnološkog, ekološkog i etiološkog gledišta te predlaganje mjera za njihovo poboljšanje,
 • istraživanje i kontrola zraka, zemljišta, otpadnih voda i otpadne animalne tvari u cilju zaštite okoliša,
 • istraživanje, kontrola i predlaganje metoda sanitacije (dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, dekontaminacije) nastambi za perad, prostora gdje se skuplja perad (sajmište, izložbe), prijevoznih sredstava, klaonica, pogona za preradu,
 • uskladištenje proizvoda od peradi, tvornica i skladišta stočne hrane i  njihovih okoliša,
 • istraživanje proizvodnih sposobnosti peradi sa zdravstvenog, tehnološkog, hranidbenog i ekonomskog gledišta te predlaganje mjera za njihovo unapređenje,
 • pružanje stručne pomoći tvornicama stočne hrane u svezi izrade receptura, tehnologije, kontrole i ispravnosti stočne hrane,
 • izrada idejno-tehnoloških projekata i investicijske dokumentacije za izgradnju i adaptaciju farmi, nastambi za perad i valionica,
 • skupljanje, obrada i interpretacija podataka o zdravlju i proizvodnosti peradi te informiranje državnih organa, proizvođača, udruženja i komora,
 • sudjelovanje u školovanju djelatnika u veterinarstvu, stočarstvu i biotehnologiji,
 • proučavanje mjera zdravstvene zaštite peradi u elementarnim nepogodama i izvanrednim prilikama i razrađivanje metoda i načina provođenja tih mjera,
 • suradnja sa srodnim znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i svijetu.


Rad Centra za peradarstvo odvija se kroz 5 odjela:
- Laboratorij za analitiku stočne hrane,
- Laboratorij za bakteriologiju,
- Laboratorij za patologiju,
- Laboratorij za virusologiju i serologiju,
- Opća jedinica